W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 1. Właścicielka Grażyna Furman (Tel. + 48 884 040 166) jest opiekunem, doradcą i informatorem dla Gości Zielonego Domku lub osoba przez nią wskazana.
 2. Doba hotelowa trwa od godz. 15:30 w dniu przyjazdu do godz. 10:30 w dniu wyjazdu.
 3. Przyjazdy do Zielonego Domku trwają do godz. 19:00. Po uprzednim powiadomieniu o godzinie przyjazdu.
 4. Zielony Domek ma obowiązek meldunkowy każdego Gościa oraz pobierania opłaty klimatycznej. Prosimy o okazywanie dowodu tożsamości.
 5. Zielony Domek wydaje tylko jeden komplet kluczy od apartamentu. Zgubienie kluczy musi być natychmiast zgłoszone. Oplata za zgubienie kluczy wynosi 300 PLN i zostanie doliczona do rachunku Gościa.
 6. Oplata za cały pobyt w Zielonym Domku pobierana jest z góry w dniu przyjazdu.
 7. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Zielony Domek nie zawraca opłaty za pobyt.
 8. Zielony Domek może zwrócić 50% opłaty za pozostałe, nie wykorzystane dni pobytu wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania Gościa, potwierdzonego przez lekarza.
 9. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując apartament przyjmuje się, ze apartament został wynajęty na jedna dobę.
 10. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać najpóźniej do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu. Zielony Domek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadających możliwości.
 11. W dniu odjazdu Goście zobowiązani są opuścić apartament do godz. 10:30 . Istniej możliwość przedłużenia pobytu za dodatkowa oplata. Po godz. 15:30 naliczana jest już pełna doba hotelowa.
 12. Przywiezienie do obiektu zwierząt domowych jest dozwolone tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właścicielki. Właścicielka ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego Gościom, którzy przywieźli zwierzęta do obiektu bez wcześniejszych ustaleń. Psy musza być pod opieka i trzymane na smyczy.
 13. Zielony Domek ma obowiązek zapewnić: bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalna i uprzejma obsługę; naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub życzenie.
 14. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, funkcjonowania urządzeń oraz stwierdzenia szkód, prosimy o ich niezwłoczne zgłaszanie.
 15. Na życzenie Gościa Zielony Domek świadczy nieodpłatnie usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w apartamentach.
 16. Dodatkowe sprzątanie apartamentów podczas pobytu, wymiana ręczników, pościeli na życzenie Gościa są usługami płatnymi (informacje w Cenniku Usług Dodatkowych).
 17. Zielony Domek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa oraz za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu będącego Jego własnością.
 18. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament obsłudze Zielonego Domku w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas Gość ma prawo opuścić obiekt. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej w Jeleniej Górze.
 19. Nie należy przenosić wyposażenia apartamentów bez powiadomienia o tym właścicielki lub osoby przez nią upoważnionej.
 20. Opuszczając apartament Gość powinien każdorazowo sprawdzić zamkniecie drzwi i okien.
 21. Gość Zielonego Domku ponosi odpowiedzialność materialna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w apartamencie, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 22. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął termin, za który uiścił opłatę.
 23. Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w nim od godz. 10:00 do godz. 22:00. Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada Gość apartamentu.
 24. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie w jakim był w dniu przyjazdu.
 25. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Zielonego Domku w wyniku wyraźnego łamania regulaminu obiektu przez Gości, Gościom nie zostanie zwrócona różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu.
 26. Zachowanie ciszy w Zielonym Domku obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 27. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie przywiezionych ze sobą urządzeń elektrycznych (wyjątek to urządzenia higieny osobistej np. suszarka, golarka).
 29. Zabrania się do wnoszenia do apartamentów materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 30. Zielny Domek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.
 31. Przedmioty pozostawione przez Gościa w apartamencie będą odesłane na wskazany adres na Jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty te po upływie miesiąca poddane zostaną utylizacji.
 32. Gościom, którzy nie stosują się do regulaminu może zostać wypowiedziana umowa.
 33. Wykupione pakiety lub prezenty w formie pobytu ważne są 6 miesięcy od daty zakupu.
 34. Wszelkie reklamacje oraz roszczenia wynikające z nienależytej realizacji usług oferowanych przez Apartamenty Zielony Domek należy kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny .ul. Konstytucji 3 Maja 72B, 58-540 Karpacz .lub mailowo: recepcja@zielony-domek.karpacz.pl
  Ich rozpatrzenie nastąpi w terminach oraz na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.
 35. Wszelkie spory i roszczenia nie wyjaśnione na miejscu z udziałem właścicielki rozwiązywane będą na drodze sądowej w Jeleniej Górze.
 1.